Historia TPT
Statut
Skład Zarządu
Publikacje
Dzikovia
Pomniki
Medale
 
 
 


Statut
Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega

Rozdział I – Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Towarzystwo Przyjaciół Tarnobrzega

§ 2

Terenem działania Towarzystwa jest miasto Tarnobrzeg

§ 3

 Siedzibą Towarzystwa jest miasto Tarnobrzeg

§ 4

Towarzystwo posiada osobowość prawną

§ 5

Towarzystwo prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności

Rozdział II – Cele i środki działania

§ 6

Celem Towarzystwa jest organizowanie różnorodnych działań na rzecz miasta i jego mieszkańców, podniesienia jego rangi i znaczenia, popularyzacji jego historii, a także oddziaływanie na rozwój twórczości we wszystkich jej wymiarach.

§ 7

Towarzystwo opiera swą działalność na pracy społecznej członków.

§ 8

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. krzewienie wiedzy o mieście, jego historii i problemach
 2. podejmowanie działalności wydawniczej
 3. gromadzenie przedmiotów i dzieł sztuki stanowiących wkład mieszkańców Tarnobrzega do kultury narodowej
 4. popieranie amatorskiej twórczości artystycznej
 5. organizowanie różnorodnych imprez o charakterze kulturalnym i społecznym na terenie miasta
 6. prowadzenie działalności gospodarczej

§ 9

Towarzystwo nie udziela pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem TPT w stosunku do jego członków i członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej oraz osób z którymi pozostają oni w związku małżeńskim, albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”

§ 10

Towarzystwo zabrania przekazywania swojego majątku na rzecz jego członków, członków Zarządu TPT i członków Komisji Rewizyjnej oraz ich osób bliskich , na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 11

Towarzystwo zabrania wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków Zarządu TPT i członków Komisji Rewizyjnej na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowych celów Towarzystwa.

§ 12

Towarzystwo zabrania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie TPT członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz ich osób bliskich.

Rozdział III - Członkowie Towarzystwa – ich prawa i obowiązki

§ 13

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i pragną brać udział w pracach Towarzystwa. Warunkiem członkostwa jest podpisanie deklaracji członkowskiej.

§ 14

Członkami Towarzystwa mogą być również osoby prawne, które pragną popierać prace Towarzystwa.

§ 15

Członkowie Towarzystwa mają prawo brania udziału we wszystkich pracach i imprezach TPT, korzystania z lokalu oraz urządzeń Towarzystwa, noszenia odznaki, legitymacji TPT oraz biernego i czynnego prawa wyborczego.

§ 16

Obowiązkiem członka jest praca społeczna na rzecz realizacji celów TPT.
17. Członkowie Towarzystwa są zobowiązani do czynnego uczestniczenia w pracach TPT, opłacać składki członkowskie oraz stosować się do Statutu i uchwał Zarządu Towarzystwa.

§ 18

Członków przyjmuje oraz skreśla Zarząd. Skreślenie członka może nastąpić w jednym z następujących przypadków:

- śmierć członka,
- dobrowolna rezygnacja,
- całkowity brak aktywności członka w TPT na przestrzeni roku,
- zaleganie ze składkami za okres dwóch lat,
- działanie na szkodę Towarzystwa, bądź popełnienie czynu haniebnego.

Rozdział IV – Władze Towarzystwa

§ 19

 Pełnienie funkcji we władzach Towarzystwa jest honorowe.

§ 20

Władzami Towarzystwa są:

 1. walne zebranie członków
 2. zarząd
 3. komisja rewizyjna

§ 21

Walne zebranie członków PT zwołuje zarząd każdego roku. O miejscu i terminie zebrania zarząd zawiadamia członków co najmniej 7 dni wcześniej. W wypadku nie zwołania walnego zebrania przez zarząd prawo to przysługuje Komisji rewizyjnej. Walne zebranie jest ważne przy obecności co najmniej 1)5 ogólnej liczby członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a głosowania są jawne. Każde walne zebranie przyjmuje swój regulamin obrad. Do podjęcia uchwały o rozwiązaniu TPT niezbędna jest większość ¾ oddanych głosów.

§ 22

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 2. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
 3. Zatwierdzenie planów pracy TPT
 4. Uchwalanie zmian w statucie TPT
 5. Uchwalanie wysokości składek członkowskich
 6. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa

§ 23

Zarząd Towarzystwa w składzie 7 – 15 osób jest wybierany przez Walne Zebranie członków na okres 5 lat. Walne Zebranie może dokonywać zmian w składzie Zarządu przed upływem kadencji jeśli wymaga tego dobro Towarzystwa. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa, zastępcę, sekretarza i skarbnika .

§ 24

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków
 2. Kierowanie bieżącą działalnością TPT i reprezentowanie go na zewnątrz
 3. Tworzenie i rozwiązywanie sekcji
 4. Zatwierdzanie programów poszczególnych imprez, wydawnictw itp.
 5. Zarządzanie finansami oraz majątkiem TPT jak również prowadzenie jego rachunkowości
 6. Opracowywanie dokumentów przedkładanych Walnemu Zebraniu
 7. Przyjmowanie i skreślanie członków

§ 25

 Posiedzenia zarządu zwołuje prezes lub jego zastępca nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyjątkiem lipca i sierpnia. Do ważności postanowień wymagana jest obecność przynajmniej 3 członków Zarządu, w tym prezesa lub jego zastępcy. Postanowienia zapadają większością głosów. Do oświadczeń w sprawach majątkowych niezbędne są podpisy dwóch członków zarządu. Każde postanowienie zarządu może być zaskarżone do walnego zebrania członków.

§ 26

Komisję rewizyjną w składzie 3-5 osób wybiera Walne Zebranie na okres 5 lat. Komisja wybiera przewodniczącego. Do obowiązków Komisji należy kontrola całokształtu działalności TPT w zakresie organizacyjnym, gospodarczym i finansowym oraz przedkładanie Walnemu Zebraniu wyników tej kontroli wraz z wnioskami jakie wynikają z przeprowadzonej kontroli.

§ 27

Dochody na finansowanie działalności czerpie Towarzystwo ze składek członkowskich, darowizn, dotacji oraz prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 28

W przypadku podjęcia przez Walne Zebranie Członków uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa winny się tam znaleźć postanowienia o przeznaczeniu majątku TPT. Jeśli postanowienia takie nie zapadną majątek Towarzystwa przechodzi na własność państwa.

Rozdział 5 – Członkowie Honorowi Towarzystwa

§ 29

W uznaniu szczególnych zasług w realizacji celów statutowych TPT Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu specjalną uchwałą przyznaje tytuł Honorowego Członka Towarzystwa. Członek Honorowy posiada takie same prawa jak członkowie zwyczajni TPT.

§ 30

W uznaniu szczególnych zasług dla Towarzystwa specjalną uchwałą Walnego Zebrania Członków, na wniosek Zarządu, przyznaje się tytuł Honorowego Prezesa Towarzystwa. Tytuł ten może być przyznany tylko osobie pełniącej niegdyś funkcję prezesa TPT.

STATUT w powyższym brzmieniu został uchwalony przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa Przyjaciół Tarnobrzega w dniu 2. X. 1983 r. , paragrafy 25
i 26 w dniu 25.IV. 1995 r., zaś paragrafy 5 i 9-12 w dniu 23 XI. 2005 r.
 

do początku strony

 

Web site design © 2007 your company